Trailer: Journey to the Shore van Kiyoshi Kurosawa