Japan 1997. Kohei Oguri. Met o.a. Ahn Sung-Ki, Christine Hakim, Kôji Yakusho, Masao Imafuku en Akiko Nomura.

VPRO Cinema