vpro gids beloont zijn abonnees

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘VPRO Gids beloont zijn  abonnees’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1 De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te 1217WD Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

1.2 De Actie bestaat uit: een winactie voor VPRO Gidsabonnees. Iedere week worden er 3 winnaars uit het abonneebestand getrokken die het boek ‘Het Europa van nu'  winnen. In de VPRO Gids zullen elke week op pagina 44 de winnaars bekend gemaakt worden. De winnaars krijgen het boek automatisch thuisgestuurd.

1.3 De Actie loopt tot en met december 2021.

1.4 De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1 Elke VPRO Gidsabonnee is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

2.2 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;
(b) alle medewerkers van de VPRO, en;
(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3 Om deel te nemen hoeft de deelnemer niets te doen. VPRO Gidsabonnees spelen automatisch mee.

2.4 Elke deelnemer kan slechts eenmaal een prijs winnen.

2.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.6 De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden.  

3. Prijzen

3.1 Met de Actie kunnen in totaal 100 prijzen gewonnen worden.

3.2 Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, door een onafhankelijk persoon of instrument. Uit het gehele abonneebestand worden in totaal 108 winnaars getrokken die het boek 'Het Europa van nu' automatisch ontvangen.

3.3 De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van prijs.  

3.4 Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars zullen de prijzen per post aan de winnaars worden verstuurd.

3.5 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.6 VPRO neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. Overig

4.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

4.2 De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3 De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

4.4 De VPRO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

4.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.7 Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO Publieksservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.